Q

Lična karta

Broj zaposlenih: 300
Transportna sredstva: 30
Građevinske mašine: 100
Asfaltna baza: 1
Betonska baza: 1 
Kamenoloma: 2

l

Izvođenje građevinskih radova

- Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- Izgradnja železničkih pruga, puteva, ulica i drugih saobraćajnica
- Iskop jaraka
- Postavljanje električnih vodova i pribora
- Postavljanje vodovodnih instalacija i sanitarne opreme
- Postavljanje instalacija za grejanje, ventilaciju, opreme i kanala za hlađenje ili klimatizaciju
- Završni radovi

7

Ostale usluge

PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, KONSALTING
- Projektovanje
- Inženjering
METAL KONSTRUKTIVNI
- Kompletni kosturi zgrade
MATERIJALI ZA ZIDANJE
- Kamen lomljeni
PEJZAŽ I UREĐENJE OKOLINE - TVRDE POVRŠINE
- Asfalt

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 442

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ 

„МЕГАЛИТ-ШУМНИК“АД

МБ:07318545

ПИБ: 101610165

24.09.2014.године

РАШКА

 

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала.  Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању Ванредне  седнице Скупштине акционара број 1151/II-1  од   24.09.2014.године , упућује се

 

ПОЗИВ

ЗА  ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ИГМ  „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА

 Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 14.10.2014.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За ванредну седницу  Скупштине  акционара предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

-Именовање записничара

-Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума

-Утврђивање дневног реда

II    Редовни поступак

1. Усвајање оснивачког акта услед промене правне форме правоснажним решењем  Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2. Ст. 25/13 од 23.04.2014.године којим је потврђено усвајање  Унапред припремљеног  плана реорганизације друштва.

2.Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке.

За доношење предложене одлуке  по тачки  дневног реда потребна је  двотрећинска већина гласова  акционара присутних на седници са правом гласа.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 01.09.2014.године до одржавања  ванредне седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју  мора бити оверен у складу са  Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 03.10.2014.године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа  могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора  додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама  дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва  или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова..

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука  по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК

ОДБОРА ДИРЕКТОРА

______________ 

Радојка Минић

 

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала.  Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању Ванредне  седнице Скупштине акционара број 926/2 од   21.08.2014.године , упућује се

ПОЗИВ ЗА  ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ  „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА

Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 11.09.2014.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За ванредну седницу  Скупштине  акционара предлаже се следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Претходни поступак

-Именовање записничара

-Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума

-Утврђивање дневног реда

 

II    Редовни поступак

1. Усвајање оснивачког акта услед промене правне форме правоснажним решењем  Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2. Ст. 25/13 од 23.04.2014.године којим је потврђено усвајање  Унапред припремљеног  плана реорганизације друштва.

2.Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке.

За доношење предложене одлуке  по тачки  дневног реда потребна је  двотрећинска већина гласова  акционара присутних на седници са правом гласа.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 01.09.2014.године до одржавања  ванредне седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју  мора бити оверен у складу са  Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 01.09.2014.године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа  могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора  додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама  дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва  или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова..

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука  по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

Прилог можете преузети ОВДЕ!

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала.  Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању Ванредне  седнице Скупштине акционара број 926/2 од   21.08.2014.године , упућује се

ПОЗИВ ЗА  ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ  „МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА

Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ“МЕГАЛИТ-ШУМНИК“ АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 11.09.2014.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

За ванредну седницу  Скупштине  акционара предлаже се следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Претходни поступак

-Именовање записничара

-Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума

-Утврђивање дневног реда

 

II    Редовни поступак

1. Усвајање оснивачког акта услед промене правне форме правоснажним решењем  Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2. Ст. 25/13 од 23.04.2014.године којим је потврђено усвајање  Унапред припремљеног  плана реорганизације друштва.

2.Питања и одговори.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке.

За доношење предложене одлуке  по тачки  дневног реда потребна је  двотрећинска већина гласова  акционара присутних на седници са правом гласа.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 01.09.2014.године до одржавања  ванредне седнице.

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

Потпис акционара по пуномоћју  мора бити оверен у складу са  Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније пре почетка седнице Скупштине.

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 01.09.2014.године (дан акционара).

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа  могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора  додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама  дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва  или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова..

Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука  по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПУТЕВИ

„МЕГАЛИТ-ШУМНИК"АД

МБ:07318545

ПИБ: 101610165

Br.1565

10.09.2013.године РАШКА

 

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима , члана 65. Закона о тржишту капитала. Члана 19 Статута друштва и Одлуке одбора директора о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара број 1564 од 10.09.2013.године , упућује се

позив

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИГМ „МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА

 

Ванредна седница Скупштине акционара ИГМ"МЕГАЛИТ-ШУМНИК" АД РАШКА ( у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 01.10.2013.године у Рашки, у Сали Биоскопа са почетком у 12.часова.

У случају да се Ванредна седница ne одржи 01.10.2013.годиие, Поповљена седница заказује се за 10.10.2013.године.

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се исти :

 

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

Именовање записничара

Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума Утврђивање дневног реда

 

II  Редовни поступак

1.Усвајање записника са предходне седнице

2.Давање сагласности на одлуке одбора директора

3.Доношење одлуке о задужењу

4.Питања и одговори.

 

 

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе одлуке:

За доношење предложене одлуке по тачки 2. и 3. дневног реда потребна је трочетвртинска већина гласова акционара присутних на седници са правом гласа.

 

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има 490.644 обичних акција Друштва.

 

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети на сатју Друштва www.megalit-sumnik.rs

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва Студеничка број 4. Рашка, сваког радног дана у периоду од 12-14 часова почев од 23.09.2013.године до одржавања ванредне седнице.

 

Право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан акционара појединачно или заједно са другим акционарима имају најмање 0,1% акција са правом гласа.

 

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Став 6. Закона о привредним друштвима.

 

Потпис акционара по пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

 

Пуномоћник мора доставити у пуномоћје у седиште Друштва у Рашки Студеничка број 4., најкасније npe почетка седнице Скупштине.

 

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари Друштва (Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности надан 20.09.2013. године (дан акционара).

 

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

 

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

 

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети на сајту Друштва или лично у просторијама седишта Друштва у Рашки улица Студеничка број 4 сваког радног дана у времену од 10 до 14часова.. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

 

Позив за седницу, са предлогом одлука по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.megalit-sumnik.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на Интернет страници регулисаног тржишта и Интернет страници Регистра привредних субјеката.

 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 65. Zakona o tržištu kapitala. Člana 19 Statuta društva i Odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 835 od 24.05.2013.godine , upućuje se

poziv

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IGM „MEGALIT-ŠUMNIK" AD RAŠKA

Redovna sednica Skupštine akcionara IGM MEGALIT-ŠUMNIK AD RAŠKA ( u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 27.06.2013.godine u Raški, u Sali Bioskopa sa početkom u 12.časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- Prethodni postupak

- Izbor predsednika skupštine Imenovanje članova komisija za glasanje

- Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma Utvrđivanje dnevnog reda

II  Redovni postupak

- Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012. godine

- Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem revizora,

- Donošenje   Odluke   o   raspodeli   dobiti   ostvarene   u   periodu   od   01.01.2012-31.12.2012.godine,

- Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za donošenje odluka   o zaduženju društva po osnovu kredita.

- Pitanja i odgovori.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese odluke.

Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je prosta većina akcionara prisutnih na sednici.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 490.644 običnih akcija Društva.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na satju Društva www.megalit-sumnik.rs

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva Studenička broj 4. Raška, svakog radnog dana u periodu od 12-14 časova počev od 27.05.2013.godine do održavanja sednice.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Potpis akcionara po punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti u punomoćje u sedište Društva u Raški Studenička broj 4., najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva (Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2013. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti na sajtu Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva u Raški ulica Studenička broj 4 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv za sednicu, sa predlogom odluka po tačkama dnevnog reda objavljuje se na internet stranici Društva: www.megalit-sumnik.rs zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva, a dostavlja se za objavu na Internet stranici regulisanog tržišta i Internet stranici Registra privrednih subjekata.

 Kompletan dokument možete preuzeti O V D E!

Aktuelnosti

Prijavite se na nase Aktuelnosti!

POSLATI

Kontaktirajte nas

Ako imate neko pitanje, kontaktirajte nas!

office[at]megalit-sumnik.rs

Radno vreme

Možete nas kontaktirati na telefon:
 (+381) 36736344

  • Ponedeljak-Petak: 7.00 to 15.00
  • Subota-Nedelja: ne radimo